cropped-IAR-podrasowany-BIAŁY-NAPIS-BEZ-TŁA-1-2-3

Deklaracja dostępności

Poniżej znajduje się treść deklaracji.

Wstęp deklaracji Instytut Aktywizacji Regionów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni. Daty publikacji i aktualizacji Data publikacji strony internetowej: 2021-10-01 Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-10-01 Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści niedostępne: I. Publikowane materiały są bardzo obszerne – ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt. II. Materiały zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji. III. Publikowane materiały posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji. Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności I. Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-01. II. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-10-15. III. Deklaracja została sporządzona na podstawie: samoocena. Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Kamiński, fundacja@iar.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 572-382-456. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Siedziba Fundacji znajduje się w Gdyni przy ul. Kopernika 20/3 – wskazany adres jest adresem rejestracyjnym. Fundacja nie prowadzi obsługi stacjonarnej pod adresem rejestracyjnym.
Skip to content